College van Bestuur

Taakgebied

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer ervan.

Het CvB stelt het Bestuurs- en Beheersreglement vast en kan richtlijnen uitvaardigen aan de faculteitsbesturen ter organisatie en coördinatie van de uitoefening van hun bevoegdheden.

In het kader van de bevordering van integraal management heeft het CvB veel bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering gemandateerd aan de faculteitsbesturen, aan de directeuren van de niet-facultaire eenheden, de centrale eenheden en de universitaire servicecentra. Het CvB behoudt echter de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en kan de mandaathouders instructies geven.

De leden van het CvB worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden:


Contact

Secretariaat CvB

Secretaris College van Bestuur

Drs. P. van Slooten

Adres

Postadres:
Postbus 9500, 2300 RA Leiden

Bezoekadres:
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden

Laatst Gewijzigd: 08-05-2017