Raad van Decanen/College voor Promoties

De decanen (voorzitters van de faculteitsbesturen) vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD).

Taakgebied

De Raad van Decanen treedt met de rector magnificus als voorzitter tevens op als College voor Promoties (CvP) als bedoeld in artikel 9.10 van de WHW en verleent in die hoedanigheid het doctoraat en het doctoraat honoris causa. De verlening van het doctoraat honoris causa zoals bedoeld in artikel 7.19, tweede lid van de wet, geschiedt op voordracht van het betreffende faculteitsbestuur, gehoord het College van Bestuur.

De werkwijze van de Raad van Decanen als het College voor Promoties wordt geregeld in het Promotiereglement Universiteit Leiden. Tot de taak van het College voor Promoties behoort ook het adviseren van het College van Bestuur inzake het afgeven van een bevoegdverklaring tot het vestigen van een bijzondere leerstoel.

Voorts vindt binnen de Raad van Decanen collegiaal overleg plaats over aangelegenheden betreffende het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. De Raad van Decanen is tenslotte conform art. 3 van het Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit Leiden betrokken bij de opstelling van de voordracht voor de vervulling van het rectoraat door het doen van een voorstel daartoe aan het College van Bestuur.  

Adres

Postadres
Postbus 9500
2300 RA Leiden 
 
Bezoekadres
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Samenstelling

Voorzitter
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
 
Secretaris
M. Wanders - van der Sanden

Leden

Vergaderingen

De Raad van Decanen komt in principe eens per maand op donderdagavond in de Curatorenkamer in het Academiegebouw in vergadering bijeen. Bij het vaste agendapunt 'Promotiezaken' treedt de Raad op als het College voor Promoties. Het agendavoorstel - dat samen met het vastgestelde verslag ook buiten de kring van de Raad van Decanen wordt verspreid - en de daarbij behorende stukken worden de donderdag (middagpost) in de week vóór de vergadering verzonden.

Informatie over het vergaderschema kan worden ingewonnen bij de secretaris van de Raad van Decanen/het College voor Promoties.

Bureau pedel

Het is de pedel van de universiteit die namens het College voor Promoties de afspraak maakt voor de datum van promotie. Ook voor andere zaken betreffende de verdediging van het proefschrift dient men contact op te nemen met de pedel.

Contact

Laatst Gewijzigd: 29-06-2016