Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het College van Bestuur met raad bij.

Taakgebied

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft.

De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag alsmede met de goedkeuring van bepaalde typen van gemeenschappelijke regelingen met andere instellingen van hoger onderwijs.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht (van wie een door de Universiteitsraad wordt voorgedragen) worden door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de minister.

Adresgegevens

Postadres:
Postbus 9500,
2300 RA Leiden

Bezoekadres:
Rapenburg 70,
2311 EZ Leiden

Samenstelling

Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter)
Voormalig President Nederlandsche Bank
Voorzitter van de Raad van Toezicht Centraal Bureau voor de Genealogie
Voorzitter Stichting Architectuurprijs Achterhoek
Voorzitter van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën
Independent Non-executive Director Bank of China

Mw.dr. E.E.A.M. van Welie
Docent Masteropleiding Educational Management, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) (sinds begin 2013)
Gepromoveerd bij het Top Institute for Evidence Based Education Research (UvA) (juli 2013)
Directeur Kennis, Ministerie van OCW (2006-2010)
Hoofdinspecteur hoger- en voortgezet onderwijs (2002-2006)
Senior adviseur, De Galan & Voigt, Amsterdam (2001-2003) 
Bestuursadviseur, Universiteit Maastricht (2000-2001)
Bestuursadviseur, Universiteit van Amsterdam (1991-2000)
Rector, Mondriaan Lyceum Amsterdam (1987-1991)

Prof.dr. mr. C.J.M. Schuyt
Lid Raad van State
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Buitenlands Lid Koninklijke Akademie van België voor de Wetenschappen en de Kunsten
Voorzitter van het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam 

Mw.drs. M. Sijmons
Lid hoofddirectie ANWB
Lid Raad van Bestuur Stichting Volkskrant
Lid Raad van Commissarissen ENECO
Lid Raad van Toezicht zorginstelling VNW
Lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing

1 vacature

Zittingstermijn

Dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter)
1e termijn: 1 mei 2008 – 1 mei 2012; 2e termijn: 1 mei 2012 – 1 mei 2016

Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh, MBA
1e termijn: 1 december 2013 – 1 december 2017

Prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt
1e termijn: 16 juli 2010 – 16 juli 2014

Mw.drs. M. Sijmons
1e termijn: 1 juli 2008 – 1 juli 2012; 2e termijn: 1 juli 2012 – 1 jul 2016

Mw.dr. E.E.A.M. van Welie
1e termijn: 1 juli 2013 – 1 juli 2017

Contactpersoon

Drs. P. van Slooten (secretaris)
+31 (0)71 527 31 53
p.vanslooten@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 09-04-2014