Aanbestedingswet

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2016 zijn er nog wat veranderingen doorgevoerd. Lees hier meer over de hoofdpunten van de wet.

Achtergrond

Al geruime tijd bestaan er Europese richtlijnen om overheidsopdrachten boven een bepaalde grens openbaar aan te besteden. Deze grens, ook wel aanbestedingsdrempel genoemd, is momenteel €209.000 voor diensten en leveringen en € 5.225.000 voor werken. In de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 zijn de richtlijnen ondergebracht en daarnaast zijn er aanvullende regels voor inkopen onder de aanbestedingsdrempel.

Per 1 juli 2016 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de Aanbestedingswet, vanwege wijzigingen in de Europese richtlijnen.

Waarom een Nederlandse Aanbestedingswet?

Reeds lang bestond er de behoefte aan een bredere Aanbestedingswet. Daarmee konden ook regels worden opgesteld voor kleinere opdrachten en konden knelpunten die zich voortdeden in de uitvoering van Europese aanbestedingen worden aangepakt, waardoor de markt voor overheidsopdrachten voor meer ondernemingen open zou gaan staan.

 

Concreet zijn er op de volgende terreinen maatregelen genomen:

 • Teveel verschillende manieren van aanbesteding. Elke overheidsdienst hanteert andere voorwaarden en manieren van aanbesteding. Voor bedrijven die willen meedingen naar opdrachten bemoeilijkte dit de toegang, vooral voor de kleinere bedrijven die geen mensen hadden die zich full-time met aanbestedingen bezig hielden. 

 • Te grote opdrachten waar alleen grote bedrijven op kunnen inschrijven. Europese aanbestedingen kosten veel tijd en moeite, waardoor de neiging bestaat bij overheidsdiensten om de opdracht erg groot te maken. De omvang en de eisen aan de opdracht betekent dat alleen grote bedrijven kunnen inschrijven. 

 • Overheidsdiensten handelen te weinig transparant. Inschrijvers krijgen vaak niet goed te horen waarom hun aanbod is afgewezen of waarom voor een bepaalde procedure is gekozen.

 • Teveel en te hoge eisen om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding. Overheidsdiensten kiezen er vaak voor om hoge toelatingseisen te stellen om zekerheid te krijgen. Dit betekent wel dat de kleinere bedrijven niet eens een aanbieding kunnen doen.

 • Meer procedures voor innovatieve opdrachten. Voor innovatieve producten of diensten zijn nu procedures beschikbaar waarbij er meer ruimte is voor gesprekken en onderhandelingen om vraag en aanbod beter te laten aansluiten.

 • Meer aanbestedigplichtige opdrachten. Voor 1 juli 2016 waren er zogenaamde B-diensten, diensten waarvoor het aanbestedingsregime slechts gedeeltelijk op van toepassing was. De diensten waarvoor dat geldt zijn inmiddels sterk ingeperkt en ook zijn er meer regels van toepassing op aanbestedingen van die diensten.

Nieuw in de Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet was in eerste instantie vooral gericht op het uniformeren van aanbestedingen en het verminderen van de administratieve lasten. De Tweede Kamer heeft amendementen ingediend, waardoor het onnodig samenvoegen van opdrachten moeilijker wordt gemaakt en is het begrip proportionaliteit  uitgewerkt. Proportionaliteit houdt in dat de eisen in verhouding moeten staan tot de opdracht. De Tweede Kamer heeft toepassing van de Gids Proportionaliteit verplicht gesteld. In deze Gids wordt het begrip proportionaliteit toegelicht en zijn meerdere voorschriften om te komen tot proportionele aanbestedingen opgenomen.

Ook nieuw in de wet is de instelling van een klachtencommissie die laagdrempelig klachten over inkooptrajecten kan behandelen. Normaliter wordt een conflict over een aanbestedingstraject uitgevochten voor de civiele rechter, maar nu is er een klachtencommissie aan toegevoegd.

De wet is op 1 april 2013 in werking getreden.

Gevolgen voor de universiteit

De nieuwe Aanbestedingswet heeft geleid tot aanpassing van de Procedure Inkoopactiviteiten. Deze Procedure hangt aan de Mandaatregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Meldingsplicht inkopen verlaagd van € 50.000 naar € 30.000.
 • Bij inkopen onder de aanbestedingsdrempel (€209.000) zal  grotere aandacht moeten worden geschonken aan de inkoopprocedure, aangezien er nu expliciete regels gelden voor dit soort inkopen.
 • Gezamenlijk inkopen, bijvoorbeeld door meerdere universiteiten, wordt lastiger.
 • Alle beslissingen aangaande inkooptrajecten moeten gemotiveerd (kunnen) worden.
 • Inhuur derden via de verlichte procedure voor B-diensten is niet meer mogelijk. 

Meer weten

Zie onderstaande links voor meer informatie over de Aanbestedingswet 2012:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/nieuwe-aanbestedingsregels
http://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet

 
Laatst Gewijzigd: 27-09-2016