Rechtsgrond Universiteit Leiden

Wat is de universiteit voor rechtspersoon? Wie mag handelen namens de universiteit?

Publiekrechtelijke rechtspersoon

De Universiteit Leiden is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat de universiteit zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het kopen en verkopen van zaken of diensten en het aanstellen van personeel.

Vertegenwoordiging

Bij een rechtspersoon hoort een zg. natuurlijk persoon die namens de rechtspersoon rechtshandelingen kan verrichten. Volgens artikel 9.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vertegenwoordigt de voorzitter van het college van bestuur de universiteit in en buiten rechte.

Mandatering

Het college van bestuur heeft echter in het kader van integraal management veel bevoegdheden gemandateerd aan de besturen van de faculteiten of de directeuren van de centrale diensten. Deze besturen of directeuren kunnen hun mandaat weer doormandateren aan andere personen binnen hun eenheid. Deze mandaten kunnen veel vormen aannemen: voor een specifieke aanschaf, doorlopend of tot een bepaald bedrag enz.

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2010