Taken en bevoegdheden Dienstraden

De dienstraad is een vertegenwoordiging van het personeel en functioneert als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie.

Functie van de dienstraad

De dienstraad werkt volgens het Reglement dienstraden dat vastgesteld is door het college van bestuur. Volgens dat reglement is de dienstraad een vertegenwoordiging van het personeel en functioneert als orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie.

De dienstraad draagt naar vermogen bij aan het zo goed mogelijk functioneren van de eenheid, ze behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

Als laatste belangrijke functie waakt de dienstraad tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.

Wat kan de dienstraad

De dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de dienstraad soms zelfs instemmingsrecht.

Laatst Gewijzigd: 19-11-2008