Taken en bevoegdheden van het Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg (LO) is het overleg op instellingsniveau tussen de werkgever, dat wil zeggen het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, in de persoon van de portefeuillehouder personeel, en de werknemers, vertegenwoordigd door de delegaties van de vier vakbonden die partij zijn bij de CAO Nederlandse Universiteiten.      


Verplicht overleg

Binnen het LO worden, na overeenstemming, bindende afspraken gemaakt over zaken die van belang zijn voor de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van werknemers. Hierover is al veel vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten (cao-NU). Hierin staan de landelijke afspraken. Sommige onderwerpen worden echter op lokaal niveau, in universitaire regelingen nader uitgewerkt. Bij dit soort regelingen neemt de werkgever pas een besluit na overleg met de vakbondsdelegatie.

Regelingen met betrekking tot de rechten en verplichtingen van individuele werknemers kunnen alleen worden ingevoerd of gewijzigd als de vakbondsdelegaties daar in meerderheid mee instemmen.

Informeren over de stand van zaken

De werkgever informeert de vakbondsdelegaties tenminste 1x per jaar over de algemene gang van zaken binnen de universiteit en de toekomstverwachtingen En in het bijzonder over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de uitvoering van de gemaakte cao-afspraken en het universitaire, sociale beleid. Bij dit laatste kan men, bijvoorbeeld, denken aan het creëren van arbeidsplaatsen voor diegenen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook zaken zoals het arbeidsomstandigheden beleid in brede zin, leeftijdsbewust personeelsbeleid, opleidingsbeleid, werkdruk en werksfeer komen aan de orde.

Informeren bij reorganisaties

De CAO stelt aparte eisen aan de informatie die de werkgever bij reorganisaties aan het Lokaal Overleg verschaft. Ondermeer aanleiding en doel van de reorganisatie en mogelijke rechtspositionele gevolgen in algemene zin moeten aan het LO worden gemeld.

Laatst Gewijzigd: 10-02-2016