Universitaire verkiezingen 2014

Het volgende tijdschema is opgesteld voor de verkiezing van de beide geledingen van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Tevens kan een lid van de dienstraad van het ICLON worden gekozen.

10 maart 
peildatum en vaststelling kiezersregisters 

11 en 12 maart

kandidaatstelling, inzage kiezersregisters en indienen verzoeken tot verbetering kiezersregisters bij het betreffende stembureau  

13 maart 
besluiten stembureaus inzake kandidaatstelling en verzoeken tot verbetering kiezersregisters (beroep mogelijk op 17 en 18 maart; beslissing op beroep 19 maart 2014)  

17 en 18 maart 
herstel van verzuimen kandidaatstelling  

19 maart 
beslissing stembureaus herstel van verzuimen kandidaatstelling (beroep mogelijk op 20 en 21 maart; beslissing op beroep 26 maart 2014) 

12 mei 
verzenden elektronische oproepen; opening verkiezingen (9.00 uur) 

16 mei 
sluiting stemming (16.00 uur) 

27 mei 
uitslag stemming (beroep mogelijk van 28 mei tot en met 3 juni 2014; beslissing op beroep 6 juni 2014) Wie is kiesgerechtigd?

Kiesgerechtigd is iedereen die op 10 maart 2014 (de peildatum) krachtens een aanstelling bij de Universiteit Leiden werkzaam is in een van de onderdelen waar verkiezingen worden gehouden en iedereen die op die datum als student – dus niet als extraneus of gaststudent- staat ingeschreven. Deze groep behoort dus in het kiezersregister te zijn opgenomen.   

Op 11 en 12 maart 2014 liggen de kiezersregisters ter inzage bij de stembureaus en kunnen ook verzoeken tot verbetering worden ingediend. 

Student-assistenten oefenen hun kiesrecht in beginsel uit in de geleding van de studenten. Andere studenten in dienst van de universiteit oefenen hun kiesrecht uit in de geleding van het personeel. Personen in dienst van NWO, FOM of daarmee vergelijkbare organisaties en werkzaam bij de Universiteit zijn ook kiesgerechtigd; zij worden wel aangeraden bij de ter inzagelegging van de kiezersregisters te controleren of zij daarin ook zijn opgenomen.  

U kunt uzelf ervan overtuigen dat u in het kiezersregister bent opgenomen door op 11 of 12 maart 2014 even bij het stembureau langs te gaan; u kunt op deze dagen ook een verzoek tot verbetering van het kiezersregister indienen. 
 

Kandidaatstelling

Indien u belangstelling heeft voor een actieve rol in de medezeggenschap kunt u zich op 11 en 12 maart 2014 kandidaatstellen. De formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de stembureaus en op www.stemmen.leidenuniv.nl  

Dit jaar gaat het om student- en personeelsleden van de Universiteitsraad, studentleden van de Faculteitsraden, leden Studentenraad LUMC, en een lid van de Dienstraad ICLON. 

Op 13 maart 2014 maken de stembureaus hun beslissingen ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen bekend. Mochten er verzuimen zijn geconstateerd die kunnen worden hersteld - zoals het ontbreken van voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden die de kandidaatstelling ondersteunen - dan is daartoe volgens bovenstaand schema gelegenheid.

Beroep

Indien u het niet eens bent met een beslissing van een stembureau met betrekking tot de kandidaatstelling of de verbetering van het kiezersregister, dan kunt u daartegen beroep aantekenen volgens bovenstaand schema bij de kamer voor de verkiezingen van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (Rapenburg 70 te Leiden). 

Ook tegen beslissingen met betrekking tot het herstel van verzuimen in de kandidaatstelling kan volgens bovenstaand schema bij de kamer voor de verkiezingen beroep worden aangetekend.

Stemmen via internet

De verkiezingen gaan volledig via het internet. Om te kunnen stemmen dient u gebruik te maken van uw ULCN account. Vanaf 12 mei (9.00 uur) kunt u met dit account inloggen op de verkiezingsapplicatie. U kunt tot uiterlijk 16 mei (16.00 uur) uw stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf elke computer met internetaansluiting.

Geheimhouding

Een belangrijk aspect van het stemproces is de geheimhouding. Het systeem is zo ontworpen dat alleen u weet op wie u heeft gestemd. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens. Het Centraal Stem Bureau ziet toe op naleving van de Kiesreglementen.

Stembureaus

De verkiezingen worden georganiseerd door verschillende stembureaus, zie www.stemmen.leidenuniv.nl. Voor verdere inlichtingen kunt u zich richten tot het Centraal Stembureau.


Laatst Gewijzigd: 27-01-2014