Taken Universiteitsraad

Bevoegdheden Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en personeel van de Universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

De bevoegheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) alsmede het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Het Leidse Model
Het is typerend voor de "Leidse" Universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen.

Instemmingsrecht
Het College van Bestuur heeft voorafgaand instemming nodig van de Universiteitsraad bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

-het instellingsplan

-de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;

-de begroting op hoofdlijnen.

Adviesrecht
Het College van Bestuur vraagt de Raad om advies bij ieder te nemen besluit aangaande onder andere:

-aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen;

-beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten vennootschappen;

-de modellen voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en).

Initiatiefrecht
Naast bovenstaande "reactieve" bevoegdheden die altijd in relatie staan tot een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, heeft de Raad het recht om zelf zaken onder de aandacht te brengen van het College. Dit gebeurt regelmatig.

Laatst Gewijzigd: 06-06-2017