LVS (studenten)

Open partij

De LVS staat bekend als een zeer open partij die op een actieve, pragmatische en enthousiaste wijze te werk gaat. We behartingen de belangen van álle studenten door constant input te vragen uit allerlei kringen en rond te gaan met ‘klaagmuren’. Zo gaven studenten onlangs aan dat er nog veel mis is met de faciliteiten, aanbod van masters en begeleiding voor stages en het studeren in het buitenland.


Samenwerking

De LVS werkt samen waar mogelijk door in gesprek te gaan met het College van Bestuur van de universiteit of het faculteitsbestuur, maar ook door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen en initiatief te nemen in de vorm van agendasetting. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding voor eerstejaars, het aanscherpen van eisen aan docentkwaliteit, het behoud van herkansingen en het voorkomen van een bindend studieadvies in het derde jaar.

Partijvisie

Wat ons onderscheidt is dat de LVS als enige partij een uitgebreide inhoudelijke partijvisie heeft over de universiteit, uiteengezet op de website www.lvs-leiden.nl en in het partijprogramma. De universiteit moet een academische omgeving zijn waarbij kennis, academische ontwikkeling en excellentie centraal staan. Docenten dienen extra scholing te krijgen om de vakinhoud en het onderzoek op hun faculteit goed over te brengen aan studenten, maar kunnen ook veel van elkaar leren en moeten gestimuleerd worden om uit te blinken.

Ontplooiing van de student

Grote pijlers binnen de LVS zijn persoonlijke ontwikkeling, onderwijskwaliteit en informatievoorziening. We zien studenten niet als nummers en vinden dat kennisoverdracht het doel moet zijn van de universiteit, niet slagingspercentages. De universiteit heeft als kerntaak de ontplooiing van de student en dus dient extracurriculaire ervaring gestimuleerd te worden. Zo zetten wij ons in voor studenten die initiatief tonen en staat gezonde ambitie staat bij ons hoog in het vaandel. Ook strijden wij voor betere faciliteiten, openingstijden en begeleiding. Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen wij immers ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden. Stem daarom Lijst Vooruitstrevende Studenten! http://www.lvs-leiden.nl

Standpunten Universiteitsraad

  • Evaluaties van vakken moeten openbaar worden gemaakt en beter worden teruggekoppeld
  • Weblectures zo snel mogelijk invoeren zodat studenten colleges kunnen volgen die overlappen met andere verplichtingen
  • De kwaliteit van excellentieprogramma's als het honours college moet verbeterd worden
  • Betere ondersteuning voor studeren in het buitenland en aandacht voor integratie van buitenlandse studenten in Leiden
  • Meer aandacht voor didactische vaardigheden van docenten, verscherping van de Basiskwalificatie Onderwijs en academisch Engels
  • Scriptiebegeleiding moet beter door uitbreiding van het scriptieatelier, studenten moeten vrijer hun onderwerp kunnen kiezen, en er moet altijd een herkansingsmogelijkheid zijn
Sociale Wetenschappen
Bereikt: de Centrale Onderwijsbalie met langere openingstijden is door de LVS mede gefaciliteerd en wordt toegejuicht
Speerpunt: De EU-subsidies op de faculteit moeten geoormerkt worden t.b.v. het onderwijs voor studenten  

Rechten
Bereikt: herstructurering van de bachelor, logischere vakkenindeling
Speerpunt: inschrijvingsprocedure Bachelorscriptie verbeteren  en bibliotheek uitbreiden  

Geesteswetenschappen
Bereikt: behoud losse studies Frans, Duits en Italiaans
Speerpunt: betere zaalindeling en kleinschaliger onderwijs bij kerncurriculumvakken en bepaalde werkgroepen; niet in de pauze verhuizen van collegezaal

Wis- en natuurwetenschappen
Bereikt: communicatie over stagemogelijkheden en studieroosters eerder laten plaatsvinden
Speerpunt: printfaciliteiten verbeteren: kleurenprinter, snellere scanner, online tegoed opladen

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015