Bestuur en organisatie Universiteit Leiden

Organogram

De organisatiestructuur van de Universiteit Leiden is schematisch weergegeven in het organogram. De organisatieonderdelen die in het organogram zijn genoemd worden hieronder kort toegelicht.  

Bestuur

  • Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer ervan.
  • De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit.
  • De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van de universiteit.
  • Het Bestuursberaad bestaat uit het CvB en de decanen van de faculteiten. Binnen het Bestuursberaad dragen de decanen bij aan het bestuur van de universiteit in haar geheel.
  • De decanen vormen onder voorzitterschap van de rector magnificus de Raad van Decanen (RvD). De RvD treedt ook op als College voor de Promoties (CvP) en verleent in die hoedanigheid het doctoraat.

Faculteiten

De faculteiten hebben de primaire verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek. De Universiteit Leiden heeft 7 faculteiten.

Niet-facultaire eenheden

Naast de faculteiten zijn er overige onderwijs- en onderzoekeenheden 

Centrale eenheden

Binnen de Universiteit Leiden wordt onderscheid gemaakt tussen de directe (staf)ondersteuning van het CvB en die aan de universitaire organisatie als geheel.

Het Bestuursbureau (BB) richt zich op de directe ondersteuning van het CvB bij het besturen van de universiteit.

De expertisecentra voeren taken uit in opdracht van bestuurlijk verantwoordelijke eenheden (CvB, faculteiten). Er zijn zeven expertisecentra:


   

Laatst Gewijzigd: 27-10-2016